În cadrul Universității, Departamentul de Învățământ la Distanță (ID) și Învățământ cu Frecvență Redusă (IFR) reprezintă două piloni esențiali ai ofertei noastre educaționale, proiectate să răspundă nevoilor și aspirațiilor unei game variate de studenți.

Programul de Învățământ la Distanță este ideal pentru cei care își doresc o flexibilitate maximă, permițându-le să-și gestioneze studiile în jurul altor angajamente personale sau profesionale, fără a compromite calitatea educației primite.

Învățământul cu Frecvență Redusă oferă o soluție optimă pentru studenții care preferă interacțiuni directe sporadice cu corpul profesoral și colegii, combinând sesiunile față în față cu studiul independent.

Ambele programe sunt susținute de resurse digitale de ultimă generație și de o platformă de e-learning complet echipată, asigurându-se că toți studenții beneficiază de un mediu de învățare stimulativ și acces la materiale educaționale de înaltă calitate.

Departamentul nostru se angajează să ofere o educație adaptabilă și accesibilă, facilitând succesul academic și profesional al fiecărui student în parte.

Despre Învățământul la Distanță (ID) și Îvățământul cu Frecvență Redusă (IFR)

În cadrul Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" înființarea și organizarea formei de învățământ cu Frecventa Redusa (IFR) a fost stabilită prin Hotărârea Senatului Universității nr. 617 din 24.06.2002. în conformitate cu prevederile Cartei Universitare și a legislației în vigoare:

 • H.G. nr. 1011/2001 privind organizarea si functionarea Învatamantului la Distanta si a Învatamantului cu Frecventa Redusa în institutiile de învatamant superior;
 • Legea Invatamantului superior nr. 199/2023
 • OM nr. 6251/11.XII.2012 pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind organizarea, desfasurarea si normarea activitatilor didactice la formele de învatamant la distanta si cu frecventa redusa la nivelul învatamantului superior.

Învățământul la distanță (ID) și învățământul cu frecvență redusă (IFR) sunt forme alternative de învățământ prin care se asigură posibilitatea de formare inițială, de perfecționare sau de conversie profesională a unor largi categorii de cetățeni în diferite domenii. Aceste forme de învățământ se concentrează mai mult pe modul în care studentul învață și mai puțin asupra locului în care acesta studiază.

În particular, învățământul cu frecvență redusă oferă o șansă unor categorii socio-profesionale însă, în acelasi timp, trebuie asigurate condițiile de desfăsurare a acestei forme de învățământ, care să conducă la garantarea unui înalt nivel calitativ al procesului educațional. Astfel, acesta reprezintă o formă de organizare a proceselor didactice caracterizată prin activități de predare-învățare-evaluare dedicate pregătirii aplicative, programate în mod compact sau periodic, care presupune atât întâlnirea nemijlocită în spațiul universitar a studenților/cursanților cu cadrele didactice de predare, cât și utilizarea unor mijloace de predare/pregătire specifice învățământului la distanță.

Activitățile didactice față în față presupun:
 • activități programate în prealabil și anunțate în timp util prin orar care se pot desfășura în campusul universitar sau în sistem online sincron, de exemplu prin sisteme de tip video conferință;
 • obligativitatea participării studenților la aceste activități.

Învățământul cu frecvență redusă oferă studenților posibilitatea de a-și administra procesul de învățare cu respectarea orarului realizat de universitate. De regulă, activitățile didactice asistate sunt programate în zilele de weekend. Învățământul cu frecvență redusă are caracteristici comune atât cu forma de învățământ cu frecvență, cât și cu forma de învățământ la distanță. Astfel, studiul cursurilor se realizează individual, studenții având la dispoziție materiale de studiu adaptate studiului individual, procesului de autoinstruire. Învățământul cu frecvență redusă se caracterizează prin activități didactice dedicate preponderent pregătirii aplicative, programate în mod compact sau periodic, care presupune atât întâlnirea nemijlocită în spațiul universitar a studenților cu cadrele didactice, cât și utilizarea unor mijloace de pregătire specifice învățământului la distanță.

Procesul de pregătire a studenților la forma de învățământ IFR este suma activităților desfășurate în cadrul orelor desfășurate față în față, respectiv, seminarii, laboratoare, proiecte.

În paralel, învățământul la distanță (ID) reprezintă o formă de organizare a proceselor didactice care oferă studenților/cursanților posibilitatea de a opta personal asupra locului și timpului în care să se instruiască. Învățământul la distanță, denumit și educație la distanță, elearning sau online learning, este caracterizat prin separarea fizică a cadrelor didactice și studenților în procesul de instruire și utilizarea unor tehnologii diversificate pentru a facilita comunicarea student-cadru didactic și student-student. Un program de studii la forma de învățământ la distanță poate fi oferit integral la distanță sau poate fi o combinație de activități educaționale la distanță și față în față desfășurate în instituția de învățământ superior (Blended Learning). Cursurile organizate la distanță pot utiliza o gamă variată de metode, tehnologii și resurse de instruire și comunicare, cum ar fi: conferințe video/audio, tehnici web mediate de internet, materiale de studiu în format digital sau tipărit.

Activitățile didactice la distanță presupun:
 • existența materialelor de studiu adaptate studiului individual, realizate în tehnologia ID;
 • desfășurarea acestora online în sistem asincron sau sincron;
 • existența la nivel instituțional a mijloacelor și platformelor informatice care să se asigure predarea-învățarea-evaluarea și comunicarea specifice ID;
 • asigurarea accesului studenților și întregului personal implicat în procesul didactic la platformele informatice și resursele acestora;
 • existența instrumentelor adecvate pentru monitorizarea și înregistrarea activităților de predare, învățare și evaluare desfășurate în acest sistem.

Prin natura sa, învățământul la distanță este o formă flexibilă de educație, oferind studenților/cursanților posibilitatea de a opta asupra locului și timpului în care să se instruiască. De asemenea, învățământul la distanță oferă studenților posibilitatea de a studia individual, precum și de a desfășura activități de învățământ în grup. Învățământul la distanță presupune organizarea activităților procesului de educație (predare-învățare și evaluare), în care studenții/cursanții sunt separați fizic în spațiu și timp de instituția de învățământ, cu care comunică sincron sau asincron prin mijloace specifice. Învățământul la distanță presupune utilizarea tehnologiilor informatice și de comunicații adaptate activităților de autoînvățare și de autoevaluare, completate de activități specifice de tutorat. Învățământul la distanță implică utilizarea unei game largi de resurse și tehnologii, materiale adaptate studiului individual tipărite sau în format digital disponibile pe platforme informatice sau alte mijloace de stocare. Acestea sunt adaptate diversității de conținut din procesul educațional.

Universitatea, prin forma IFR, permite accesul la studii universitare, postuniversitare si de conversie profesionala oricarei persoane care doreste sa-si îmbunatateasca sau sa obtina o noua calificare profesionala în concordanta cu cerintele pietei muncii, fara a fi necesara întreruperea activitatii sale socio-profesionale.

Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir", indeplineste conditiile impuse de legislatia in vigoare si de standardele ARACIS privind modul de organizare si administrare a programelor de studii universitare de licenta si master forma de invatamant Frecventa Redusa. În prezent în urma evaluarilor periodice realizate de ARACIS, toate programele de studii de licenta si master IFR sunt acreditate.

Cadrul juridic de organizare si functionare a Departamentului IFR

Initierea, dezvoltarea si managementul programelor de studii ID/IFR sunt asigurate de catre Departamentul ID/IFR al Universitatii, subordonat Senatului Universitatii, împreuna cu conducerile facultatilor. Departamentul ID/IFR a fost organizat si functioneaza în baza unui Regulament de Organizare si Functionare propriu aprobat de Senatul Universitar, care respecta legislatia în vigoare si este publicat pe site-ul universitatii.

Organizarea, dezvoltarea si managementul programelor de studii Invatamant cu Frecventa Redusa (IFR) se desfasoara în cadrul facultatilor organizatoare de programe de studii universitare de licenta si master, sub coordonarea Departamentului pentru Invatamant la Distanta si Invatamant cu Frecventa Redusa (ID/IFR).

Conform Organigramei Departamentului ID/IFR din cadrul UCDC în intreaga sa activitate, acesta colaboreaza cu facultatile, respectiv programele de studiu IFR si celelalte departamente din cadrul institutiei.

Misiune și Obiective

Misiunea Departamentului ID/IFR, așa cum este definită în Manualul Calității DID/IFR, este ”de a asigura şi dezvolta resursele și instrumentele necesare derulării proceselor de educaţie şi de cercetare știinţifică la standarde de calitate, specifice programelor de studii universitare cu frecvenţă redusă/ID şi de masterat cu frecvență redusă, necesare formării de specialişti, cu o complexă pregătire teoretică si aplicativă, capabili să se integreze rapid si eficient pe piaţa muncii în domeniul absolvit”.

Asumarea misiunii și a unui set de obiective are ca fundament durabil însușirea unor valori pe care DID/IFR dorește să le onoreze și să le promoveze permanent:

 1. competenţa profesională – îmbunătățirea continuă și orientarea către performanță a actului educațional;
 2. integritatea morală – întreținerea devotamentului față de onestitate, cinste și onoare, conform Codului de deontologie și etică profesională;
 3. vocaţie – membrii comunității noastre academice sunt caracterizați prin dorința de a dărui, nu doar de a furniza cunoștințe, contribuind la alegerea carierei studenților IFR la lumina și prin lămurirea unei vocații;
 4. cultura și spiritul comunităţii universitare- creşterea fidelităţii tuturor actorilor procesului educaţional IFR/ID (cadre didactice, personal didactic auxiliar şi nedidactic, studenţi) faţă de valorile de referinţă care definesc U.C.D.C;
 5. respectul (faţă de muncă si valori, faţă de persoane si comunitate);
 6. creativitate, dinamism si personalitate;
 7. armonizarea interesului individual cu cel colectiv;
 8. abordarea constructivă și spiritul critic – menținerea unui dialog deschis cu partenerii implicați în desfășurarea procesului didactic;
 9. responsabilitatea socială -incluziunea persoanelor cu nevoi speciale, egalitatea sexelor, dezvoltarea durabilă, voluntariat și capacitatea de inserție profesională a studenților și absolvenților.

Obiectivele strategice generale ale Departamentului ID/IFR

În vederea realizării viziunii și în spiritul misiunii sale, Departamentului ID/IFR își propune pentru perioada 2021-2025 acoperirea cifrelor de școlarizare stabilite de ARACIS pentru fiecare program de studiu în parte, într-o proporție care să asigure derularea procesului de învățământ în condiții optime, având în centrul preocupărilor sale pe de o parte, studentul și, pe de altă parte, asigurarea calității în procesul didactic. Astfel, obiectivele strategice generale care contribuie la realizarea misiunii Departamentului ID/IFR sunt prezentate în cele ce urmează:

 1. Colaborarea cu departamentele instituției implicate în dezvoltarea unor programe de studii universitare integrate, moderne, adaptate permanent la exigenţele pieţei muncii, în contextul societăţii bazate pe cunoaştere;
 2. Organizarea procesului educaţional cu frecvenţă redusă/ID ca un sistem centrat pe rezultatele învăţării, care asigură, pregătirea în domeniile economic, juridic, administraţie publică şi formarea de comportamente etice şi, în egală măsură, ca sistem deschis spre cooperarea internaţională cu entităţi structural-organizatorice din spaţiul european;
 3. Implementarea Sistemului de Management al Calităţii și promovarea unei culturi în domeniul calității;
 4. Perfecţionarea pregătirii resurselor umane implicate în programele de studiu IFR/ID;
 5. Asigurarea unui mediu adecvat de studiu individual - dezbateri-autoevaluare și evaluare;
 6. Promovarea ofertei de servicii educaționale cu frecvență redusă/ID.

Conducere și administrație

Personalul propriu incadrat in posturile din organigrama corespunde din punct de vedere al calificarii profesionale conditiilor cerute pentru ocuparea posturilor respective.

Departamentul ID/IFR are un Regulament de functionare propriu aprobat de Senatul Universitar, care respecta reglementarile legale in vigoare si care este publicat pe site-ul universitatii.

Managementul Departamentului pentru Invatamânt la Distanta si Invatamânt cu Frecventa Redusa este asigurat de Consiliul Departamentului pentru Invatamânt la Distanta si Invatamânt cu Frecventa Redusa, având urmatoarea componenta, in anul universitar 2023-2024:

FuncțiaResponsabili
Director ID/IFR Conf. univ. dr. Andreea-Mihaela Băltărețu
Director adjunct al Departamentului ID/IFR Conf.univ.dr. Miranda Vlad (Cluj)
Responsabil calitate ID/IFRConf.univ. dr. Camil Tanasescu
Responsabil logisticăConf.univ. dr. Emilia Pascu
Secretar Departament ID/IFRConf. univ.dr. Oana Milea
Șef serviciu IT/IFRAdrian Sava
Responsabil activitatea financiar-contabilăMihaela Hanganu

Presedintele Departamentului ID/IFR are responsabilitati manageriale asupra procesului IFR desfasurat in cadrul programelor de studii IFR. Prin urmare acesta isi desfasoara activitatea in strânsa legatura cu responsabilul IFR de la nivelul fiecarei facultati si cu echipa acestuia.

Astfel pentru buna desfasurare a invatamântului cu frecventa redusa, UCDC, asigura un personal administrativ dimensionat corespunzator, ce isi desfasoara activitatea pe doua paliere:

 1. in cadrul Departamentului ID/IFR: pentru organizare conceptual-strategica a sprijinului administrativ; pentru managementul programelor in tehnologia IFR; relatii cu studentii; primovarea programelor; asigurarea infrastructurii si logisticii specifice, etc.;
 2. in cadrul secretariatelor facutatilor de care apartin programele de studii IFR, pentru gestionarea actelor de studii, a situatiilor scolare, relatii cu studentii etc.

La nivelul facultatilor care sustin studii universitare de licenta si master prin invatamântul cu Frecventa Redusa din cadrul Universitatii Crestine Dimitrie Cantemir, echipa manageriala este prezentata in tabelul urmator:

Responsabilii facultăţilor organizatoare de programe de studii universitare in sistem IFR in anul universitar 2023-2024
Nr. crt.Facultatea  şi localitateaResponsabili
1Ştiinţe Juridice şi Administrative - BucureştiProf. univ. dr. Nicoleta Heghes
2Facultatea de Business BucureștiLect. univ. dr. Robert Chira
3Administrarea Afacerilor InternationaleLect. univ. dr. Anda Onetiu
4Finante-BănciLect. univ. dr. Radu Sorin
5Ştiinţe Economice - Cluj-NapocaConf. univ. dr. Radu Dorin Lenghel
6Drept - Cluj-NapocaConf. univ. dr. Călin Costin

Responsabilitatile echipei manageriale si administrative a programului de studiu universitare de licenta in sistem IFR sunt:

 • organizeaza un grup de lucru format din personal pregatit in domeniul IFR;
 • asigura respectarea tuturor cerintelor academice impuse de reglementarile in vigoare privind programele de studiu, curricula, programele analitice si ghidurile de studii pentru specializarile pe care le conduc;
 • asigura satisfacerea cerintelor impuse de normele de acreditare a specializarilor prin folosirea de cadre didactice cu grade si calificari academice corespunzatoare;
 • organizeaza un centru de productie a materialelor IFR;
 • asigura conditiile pentru indeplinirea legalitatii privind calitatea profesionala a materialelor si a celor privind respectarea dreptului de proprietate intelectuala;
 • asigura evidenta informatizata a materialelor de distributie;
 • produce si valorifica cursuri in tehnologia IFR si/sau materiale multimedia cu scop educational;
 • coordoneaza elaborarea unor cursuri in tehnologia ID;
 • coordoneaza programe IFR proprii;
 • organizeaza centre IFR de suport pentru diverse programe IFR;
 • propun conditii de admitere si organizarea admiterii studentilor la IFR in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • intocmesc planurile de invatamânt si le propun spre validare, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Evidenta studentilor, gestionarea actelor de studii (cataloage, centralizatoare, registre matricole, foi matricole, diplome, suplimente de diploma etc.) si a situatiei scolare se realizeaza la nivelul secretariatelor facultatilor organizatoare de programe de studii universitare de licenta - IFR.

Lista secretariatelor facultăţilor organizatoare de programe de studii IFR in anul universitar 2023-2024
Nr. crt.Nume prenume SecretaraFacultatea
1Stroe TeodoraŞtiinţe Juridice şi Administrative - Bucureşti
Simerea IoanaBusiness Bucuresti
Dobre LuminitaAdministrarea Afacerilor Internationale
Boariu AndreeaFinante-Banci
Mircea MonicaŞtiinţe Economice - Cluj-Napoca
Matei IuliaDrept - Cluj-Napoca

Programe de studii universitare de Licență IFR

Anul universitar 2023/2024

Nr. crt.FacultateaPrograme de studii universitare de licenta acreditate (A) sau autorizate sa functioneze provizoriu (AP)Nr. locuri
1Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative din BucurestiAdministratie publicaIFRA100
DreptIFRA250
2Facultatea de Business din BucurestiEconomia comertului, turismului si serviciilorIFRA200
MarketingIFRAP100
3Facultatea de Administrarea Afacerilor InternationaleEconomie si Afaceri InternationaleIFRA180
4Facultatea de Drept din Cluj-NapocaDreptIFRA150
5Facultatea de Stiinte Economice din Cluj-NapocaContabilitate si informatica de gestiuneIFRA75

Departament ID/IFR

Adresa: Splaiul Unirii nr. 176,
Sector 4, Bucureşti,
Intrarea D1, etaj 1, sala 49
Email: depifr@ucdc.ro

Email-uri de contact programe de studiu IFR

Drept: dreptfr@ucdc.ro
Administraţie publică: admpubfr@ucdc.ro
Management Turistic şi Comercial Bucureşti: mtcfr@ucdc.ro
Finanţe, Bănci şi Contabilitate: fbcfr@ucdc.ro
Relaţii Economice Internaţionale: reifr@ucdc.ro
Drept Cluj Napoca: dreptclujfr@ucdc.ro
Ştiinţe Economice Cluj Napoca: econclujfr@ucdc.ro
Facultatea de Marketing: marketingfr@ucdc.ro